Lo importante es ir

El vecino y amigo @Zigaurre, el mismo que tuvo la idea de poner voz a textos de “Viento en las Velas”, en su podcast “El Corral de la Pacheca”, ha tenido la amabilidad de traducir este post al Euskera. Otro vecino y amigo, @soydelbierzo, lo ha traducido al Galego. Y Andreu Roig, @Andreuroig, ha tenido la amabilidad de hacerlo al catalán. Muchísimas gracias a los tres por demostrar que juntos podemos “IR”.

Bidea egitea

Garrantzitsuena ez da zein hizkuntzatan esaten didazun “goazen”. Garrantzitsuena bidea egitea da. Bidea banatu behar badugu, garrantzitsuena gutako bakoitza den bezala iristea da, osorik eta tinko, nork berea utzi gabe, biren batuketatik zerbait sortu nahi izatea. Ez zaitez aldatu, ez nazazu aldatu, alda gaitezen batera. Ez zara nire etsai ezberdin hitzegiten duzulako, elkar ulertu nahi ez dugulako gara etsai.

Eta nire adiskide bazara, nire bidelagun, zaren bezala nahi zaitut bidean. Zenbat eta gehiago jakin nik zutaz, zenbat eta gehiago jakin zuk nitaz, hainbat eta gehiago ikasiko dugu biok. 1978an bidea modu jakin batean egitea erabaki izan zen. Bik baino gehiagok egin beharreko bide bat, gizarte oso batek egin beharrekoa. Lehendabiziko premisa, bide hori hasteko garrantzitsuena, berau hasten dugun guztiok berdinak garela da. Berdinak eskubideetan, berdinak betebeharretan. Berdinak, edozelakoa dela ere gure diru edo boterea, berdinak nahiz eta gure azalaren kolorea berdina ez izan, berdinak nahiz eta itsusi edo eder izan, garai edo baju. Berdinak, iparrean edo hegoan jaiota ere, uharte batean edo Turkistaneko enbajada batean. Berdinak, azken finean, nahiz eta Buenos Días edo Egun On esan.

Hori garrantzitsua baita. Nola ulertuko gaitu inork, ez badiogu “maite zaitut” berak egunero hori esateko erabiltzen duen hizkuntzan esaten, nahiz eta guk erabiltzen duguna ezagutu? Bere hizkuntza erabiltzen duen bakoitzean erdeinu egiten badiogu, gurea maitatzea eskatuko ote diogu? Nola eskatu eguneroko hizkuntza albo batera uzteko ahalegina, gu geu horretarako prest ez bagaude?

Ondo edo gaizki, 1978ko Espainiako Konstituzioak arautzen du gure bide hori, berdinen bidea, eta bertan, Senatua Lurraldeak ordezkatzeko ganbera da. Lurraldeak. Herri edo Estatu deitzen dugun hau osatzen duten zatiak, zati bakoitza. Eta lurralde bakoitza ordezkatzeak lurralde horrek dauzkan ezaugarri eta berezitasunak ordezkatzea esan nahi du. Eta zer dago bereziago hizkuntza baino? Bere ahotsak gurearekin bat egitea nahi badugu, eta elkarrekiko proiektu batean parte hartzea, ahots horrek aditzera eman nahi izatea ulertu beharko dugu ba.

Alferrikako gastua dela entzun dut, horrelakorik behar ez duen ordezkaritza batentzat gehiegizko gastua. Baina sarritan txalotzen ditugu Espainiaren irudia, bere monumentu, kultura eta jaien bitartez, bultzatzeko egiten ditugun gastuak. Hizkuntza bat baino monumentu handiagorik ba da? Aniztasuna onartu, sustatu eta zaintzea baino froga handiagorik badu Herri baten kulturak? Lagun gehiagori modu hobean ulertu ahal izatea baino jai handiagorik ba da? Zenbat aldiz entzun dugu Monarkia pentsamolde politiko guztien gainetik dagoela, eta horrek justifikatzen duela beste formula batzuena baino gastu handiagoa. Hizkuntzak ez al daude ba alderdi politikoen gainetik? Zezenketak “jai nazional” eta babestu beharreko kultura ondasun direla defendatzen da, baina aldi berean norbaitek bere burua bere hizkuntza hurbilenekoaren neurrira definitzea kritikatzen.

Hizkuntza komun bat dagoela esaten da, baina horrek ez du esan nahi hurbilekoa denik edo gu adierazteko ezaugarria izatea lortuko duenik. Eta hori lortzea nahi badugu, izan dadila onarpen bidez, ez inposaketaz. Honek bi “aldeentzat” balio du. Hizkuntzak ez dira inposatu behar, modu atseginenean adierazi baizik. Ezin da behartu, baizik eta erakutsi. Hizkuntzak ate modura erabili behar ditugu, ez harresi modura.

Garrantzitsuena ez da zein hizkuntzatan hitzegiten dugun, zertarako hitzegiten dugun baino

—————

O importante é ir

O importante non é o idioma no que me digas “imos”. O importante é ir. O que importa entre nós, se temos que compartir, é que cada un chegue como é, enteiro e firme, tan desexoso de non deixar de ser un mesmo como de crear algo da suma de dous distintos. Non cambies, non me cambies, cambiemos xuntos. Non somos inimigos porque fales distinto a min, somos inimigos porque non queremos entendernos.

E se ti es o meu amigo, a miña compaña, quérote tal como es no camiño. Canto máis saiba de ti, canto máis saibas de min, máis aprenderemos os dous. En 1978 decidiuse que un camiño se fixese dun xeito determinado. Un camiño a percorrer por bastantes máis que dous, por toda unha sociedade. A primeira premisa, a máis importante para iniciar ese camiño, é que todos os que o iniciamos somos iguais. Iguais nas nosas diferenzas. Iguais nos nosos dereitos, iguais nos nosos deberes. Iguais a pesar do diñeiro ou do poder que teñamos, iguais aínda que a cor da nosa pel non coincida, iguais a pesar de ser feos ou guapos, altos ou baixos. Iguais aínda que nacésemos no norte ou no sur, nunha illa ou nunha embaixada en Turkistán. Iguais, ao fin, aínda que digamos Bos Dias ou Egun On.

Porque iso é importante. ¿Como imos pretender que alguén nos entenda se non lle dicimos “quérote” no idioma que el utiliza normalmente para dicilo, por moito que saiba falar o que utilizamos nós? ¿Como imos pretender que ame a nosa lingua aquel a quen sempre miramos de lado por que utiliza a súa? ¿Porque esixir un esforzo para deixar de lado o idioma do día a día se nós non estamos dispostos a realizar ningún?

O Senado, segundo a Constitución Española de 1978, que para ben ou para mal é o texto que regula o noso camiño, o dos iguais, por estes mundos de Deus, defínese como unha Cámara de Representación Territorial. Territorial. De cada porción disto que vimos a definir como País, ou Estado. E representar un territorio significa representar todo aquilo que ese territorio contén, significa ou fai especial. ¿E que hai máis especial que unha lingua? Se queremos que a súa voz se unha á nosa e que sexa partícipe de ou proxecto común, debemos entender que esa voz queira expresarse.

Fálase de gasto inútil, de gasto excesivo para unha representación que non o necesita. Pero cantas veces nos parecen perfectos os gastos en impulsar a imaxe de España a través dos seus monumentos, da súa cultura ou das súas festas. ¿Hai maior monumento que un idioma? ¿Hai maior demostración da cultura dun país que a aceptación, a promoción e o coidado da sua diversidade? ¿Hai maior festa que poder entender a máis xente de mellor xeito? Cantas veces oímos que a Monarquía existe só porque encóntrase por enriba de pensamentos políticos, e que iso xustifica un maior gasto en fronte doutras solucións. ¿Acaso un idioma non está por enriba de ser dun partido ou outro? Deféndese a festa dos touros como nacional e como un ben cultural a preservar ao mesmo tempo que se critica que alguén síntase definido polo seu xeito de dicir as cousas no idioma que sente máis próximo.

Fálase da existencia dun idioma común, cando esa existencia non ten porque implicar que o común signifique próximo nin definitorio. E se o ten que significar, que non o faga por imposición, senón dende a aceptación. E isto último vale para ambos “lados”. Os idiomas non débense impoñer, senón mostrar do xeito máis amable posible. Non pódese obrigar, senón educar. Débense utilizar os idiomas como portas, non como muros.

O importante non é o idioma que falamos, senón para que o falamos.

—————–

El què importa és anar-hi

El que importa no és l’idioma en que em diguis “anem-hi”.El que importa es que hi anem. El que importa entre nosaltres, si hem de compartir camí, és que cada un arribi com és, d’una peça i amb peu ferm, amb un desig tan gran d’ésser un mateix com de crear quelcom millor de la suma de dos diferents. No canviis, no em facis canviar, canviem junts. No som enemics pel fet de que parlis d’una manera diferent de la que jo parlo, som enemics perquè no ens volem entendre.

I si ets el meu amic, la meva companyia, et vull com ets en el camí que facem junts. Com més sapiga de tu, com més sapigues tu de mi, més aprendrem els dos. Al 1978 es va decidir que un camí s’havia de fer d’una determinada manera. Un camí a recorrer per bastants més que dos, per tota una societat. La primera premissa, la més important per començar aquell camí, és que tots els que la varem començar som iguals. Iguals en les nostres diferències. Iguals en els nostres drets, iguals en els nostres deures. Iguals malgrat els diners o el poder que tinguem, iguals encara que el color de la nostra pell no coincideixi, iguals malgrat ésser lletjos o guapos, alts o baixos. Iguals malgrat que haguem nascut al nord o al sud, en una illa o en una ambaixada a Turkistan. Iguals al cap i a la fí malgrat diguem Buenos Dias o Bon Dia.

Perquè això és important. Com volem que algú ens entengui, si no li deim “T’Estim” en l’idioma que ell empra normalment per dir-ho, per molt que sapiga parlar el que nosaltres empram? Com volem què estimi la nostra llengua algú a quí miram de reüll perquè empra la seva? Perquè exigir un esforç per deixar de costat l’idioma del dia a dia si nosaltres no estem disposats a fer-ne cap?

El Senat, segons la Constitució Española del 1978, que ens agradi o no, és el texte que regula el nostre camí, el dels iguals, per aquest mons de Déu, es defineix com una Cambra de Representació Territorial. Territorial. De cada porció d’això que venim a definir com a País, o Estat. I representar un territori significa representar tot allò que aquell territori conté, significa o té d’especial. I què hi ha més especial que una llengua? Si volem que la seva veu s’uneixi a la nostra i que participi d’un projecte comú, hem d’entendre que aquesta veu es vulgui expressar.

Es parla de despesa inútil, de despesa excesiva per a una representació que no la necessita. Però quantes vegades ens pareixen perfectes les despeses en impulsar la imatge d’Espanya a travers dels seus monuments, de la seva cultura o de les seves festes. Hi ha major monument que un idioma? Hi ha major demostració de la cultura d’un país que la acceptació, la promoció i el tenir cura de la diversitat? Hi ha major festa que poder entendre més gent d’una forma millor? Cuantes vegades hem sentit a dir que la monarquia existeix només perquè es troba per damunt de pensaments polítics, i que això justifica una major despesa contra altres solucions. Què és, que un idioma no es troba per damunt d’ ésser d’un partit o d’un altre? Es defensa la festa dels toros com “nacional” i com a bé cultural a preservar, al mateix temps que es critica a algú que es senti definit per la seva manera de dir les coses, en l’idioma que es sent més seu.

Es parla de l’existència d’un idioma comú, quan aquesta existència no té perquè implicar que comú signifiqui proper ni definitori. I si ho ha de significar, que no ho faci mitjançant l’imposició, si no l’acceptació. I això serveix per “ambdos costats”. Els idiomes no s’han d’imposar, si no mostrar de la forma més amable possible. No es pot obligar, si no educar. S’han d’emprar els idiomes com portes , no com pareds.

El que importa no és l’idioma que parlam, sino per a què el parlam.

——————

Lo importante no es el idioma en el que me digas “vamos”. Lo importante es ir. Lo que importa entre nosotros, si tenemos que compartir, es que cada uno llegue como es, entero y firme, tan deseoso de no dejar de ser uno mismo como de crear algo de la suma de dos distintos. No cambies, no me cambies, cambiemos juntos. No somos enemigos porque hables distinto a mi, somos enemigos porque no queremos entendernos.

Y si eres mi amigo, mi compañía, te quiero tal como eres en el camino. Cuanto más sepa de ti, cuanto más sepas de mi, más aprenderemos a los dos. En 1978 se decidió que un camino se hiciera de una manera determinada. Un camino a recorrer por bastantes más que dos, por toda una sociedad. La primera premisa, la más importante para iniciar ese camino, es que todos los que lo iniciamos somos iguales. Iguales en nuestras diferencias. Iguales en nuestros derechos, iguales en nuestros deberes. Iguales a pesar del dinero o del poder que tengamos, iguales aunque el color de nuestra piel no coincida, iguales a pesar de ser feos o guapos, altos o bajos. Iguales aunque hayamos nacido en el norte o en sur, en una isla o en una embajada en Turkistán. Iguales, al fin, aunque digamos Buenos Dias o Egun On.

Porque eso es importante. ¿Como vamos a pretender que alguien nos entienda si no le decimos “Te quiero” en el idioma que él utiliza normalmente para decirlo, por mucho que sepa hablar el que utilizamos nosotros? ¿Como vamos a pretender que ame nuestra lengua aquel a quien siempre miramos de lado por que utiliza la suya? ¿Porque exigir un esfuerzo para dejar de lado el idioma del día a día si nosotros no estamos dispuestos a realizar ninguno?

El Senado, según la Constitución Española de 1978, que para bien o para mal es el texto que regula nuestro camino, el de los iguales, por estos mundos de Dios, se define como una Cámara de Representación Territorial. Territorial. De cada porción de esto que venimos a definir como País, o Estado. Y representar un territorio significa representar todo aquello que ese territorio contiene, significa o hace especial. ¿Y que hay más especial que una lengua? Si queremos que su voz se una a la nuestra y que sea partícipe de u proyecto común, debemos entender que esa voz quiera expresarse,

Se habla de gasto inútil, de gasto excesivo para una representación que no lo necesita. Pero cuantas veces nos parecen perfectos los gastos en impulsar la imagen de España a través de sus monumentos, de su cultura o de sus fiestas. ¿Hay mayor monumento que un idioma? ¿Hay mayor demostración de la cultura de un país que la aceptación, la promoción y el cuidado de la diversidad? ¿Hay mayor fiesta que poder entender a más gente de mejor manera. Cuantas veces hemos oído que la Monarquía existe sólo porque se encuentra por encima de pensamientos políticos, y que eso justifica un mayor gasto enfrente de otras soluciones. ¿Acaso un idioma no está por encima de ser de un partido u otro? Se defiende la fiesta de los toros como “nacional” y como un bien cultural a preservar al mismo tiempo que se critica que alguien se sienta definido por su manera de decir las cosas en el idioma que siente más cercano.

Se habla de la existencia de un idioma común, cuando esa existencia no tiene porque implicar que lo común signifique cercano ni definitorio. Y si lo tiene que significar, que no lo haga por imposición, sino desde la aceptación. Y esto último vale para ambos “lados”. Los idiomas no se deben imponer, sino mostrar de la manera más amable posible. No se puede obligar, sino educar. Se deben utilizar los idiomas como puertas, no como muros.

Lo importante no es el idioma que hablamos, sino para que lo hablamos.

22 respuestas a “Lo importante es ir

 1. Ojalá todos pensaran como tú, Cosechadel66…

  Siempre me ha gustado tu talante conciliador, amable, cercano. Me parece una brillante visión de un acto que ha resultado tan polémico, porque has demostrado que cambiando el enfoque se convierte en algo hermoso, productivo y de compañeros.

  Desde luego, la polémica se encuentra demasiadas veces en los ojos del que mira. Gracias por darnos otra visión desde unos ojos que no buscan la crítica…

  Me gusta

 2. Me gusta que haya gente implicada en decir lo que a la gente no le gusta…
  Me parece que vincular este tema a la crisis es no tener respeto por los derechos de los demás…
  Gracias.

  Me gusta

 3. Las lenguas deber servir para unir, no para separar. Y lo que aquí se ha hecho es una darle un caramelito a los niños (nacionalistas) para que no “lloren” en un órgano, siento decirlo así, menor (Senado).
  Si de verdad estuviesen convencidos de esta propuesta lo habrían planteado para el Congreso, el verdadero órgano legislativo y de representación.
  ¿No crees?

  Me gusta

 4. Todo el senado como tal es un gasto superfluo, y la mayoría de los gastos de los congresistas -empezando por su sueldo y continuando por su pensión ganada con tan sólo unos años trabajados- son superfluos, así que hablar de este gasto es calderilla comparado con lo demás, algo insignificante que no merece la pena discutir, sin embargo la rancia derecha de este país crea de una hormiga un elefante para machacar a sus contrarios.
  Un saludo.

  Me gusta

 5. Creo que los politicos (y nosotros mismos) hemos olvidado que la figura del politico se creó como un representante del pueblo que se elegia para solucionar los problemas que tenian, no para crear nuevo problemas.

  Cuando todos lo recordemos entonces empezaremos a encontrar soluciones.
  😦

  Me gusta

 6. Voy a intentar resumir, porque los mundos de Yuppy y y el secreto lugar donde habitan los “Mi querido Ponny” estan muy bien, pero:

  1.- 12.000€ x Sesion,donde se va a trabajar no a promocionar idiomas y se pueden entender perfectamente en Castellano= Gasto inutil, despilfarro, o como se le quiera llamar.

  2.- Ese mismo dinero empleado en promocionar y dar a conocer los idiomas de nuestro pais, DENTRO de nuestro pais= Dinero bien gastado.

  Resumiendo, los politicos se gastan el dinero en gilipolleces, como siempre, nada nuevo bajo el sol.

  Me gusta

 7. @Yumba Muchas gracias 🙂

  @pfcarrelo Se trata de acercar posturas, no de hacerlas cada vez más enconadas. Gracias por el comentario

  @Ric Sería bueno que entendiéramos lo que significa el idioma para cada uno que lo usa de manera habitual

  Me gusta

 8. Gracias, Jordi. Otro de vuelta 🙂

  Javier: Puede que para algunos sea un caramelito, como dices. Como ves en el post, a mi no me lo parece. Por lo que yo entiendo, también se propuso, por naciolistas e IU para el Congreso, salvo que el PSOE sólo lo apoyo para el Senado. Por otra parte, es la propia característica de representación territorial lo que hace, a mi entender, que sea más lógica su aplicación. Gracias por el comentario

  Dean: Es discutible que el Senado sea o no un gasto superfluo. Coincido contigo, sin embargo, en que es necesario que sea útil. Puede que aumentar su representatividad sea algo que aumente su presencia en la vida social de este país.

  Me gusta

 9. Diox: Es inevitable que existan problemas en nuestra sociedad, y los creamos todos, inlcuidos los políticos. Coincido contigo en que recordar que estamos todos en el mismo barco ayudaría bastante.

  Muchas gracias, Pepo 🙂

  Yo temo lo mismo, Laurita. Pero la única manera de convencerlos es decirlo y animar a la gente a hacerlo

  Me gusta

 10. Tetesays: Me alegra que nos inundes con tu infinita sabiduria, a la que sueles acompañar con un grado de ironía que pretende a la vez ser graciosa e hiriente.

  “Trabajar” en el Senado significa representar a tus votantes de un territorio. Lo que intento decir es que creo que los representan mejor utilizando esos idiomas. Lo que para ti es un despilfarro, para los otros es dinero bien gastado.

  Lo que es un despilfarro, en este caso de energía y de inteligencia, de la que se ve que dispones en abundancia, es de tachar siempre las posturas de los otros de gilipollez, en lugar de intentar buscar acuerdos o de dialogar. Si para ti eso es “noño”, que imagino es a lo que te refieres con tus alusiones Televisivas, sólo decirte que prefiero creer que las cosas pueden mejorar y que los sentimientos son importantes a no hacerlo.

  Gracias por pasarte por aqui 🙂

  Me gusta

 11. Parafraseando una conocida serie, contexto Seldon, contexto.

  No se puede pedir hacer ese gasto en un contexto de crisis donde a los funcionarios se les recorta los sueldos, las pensiones se congelan y está en el aire aumentar la jubilación. No. Primero comer y luego filosofar.

  Y te doy la razón, el idioma está para unir, y ya que tanto nombráis la constitución, ahí dice que el idioma vehicular del estado es el castellano, luego seamos constitucionalistas para todo, no para lo que queremos. Y ojo, nose me confunda, que no quiero machacar los idiomas que algunos despectivamente llaman “periféricos” al contrario, pero lo que no es de recibo, no es de recibo. Y por si acaso decir que estoy a favor del derecho de autodeterminación, sin restricciones. Muy poquitos españoles pueden decir eso.

  Pero al igual que digo una cosa digo que estoy con Tetesays en que ese dinero, si se quiere promocionar las lenguas y culturas variadas de este país debería ser gastado de otra manera y de otra forma. El Senado no está para que sus señorías ejerciten su lengua madre, está para que legislen a favor de sus ciudadanos, y ahora, que piden sacrificios a la ciudadanía deberían predicar con el ejemplo. Aunque como muchos dicen sea el chocolate del loro. Muchos pocos hacen un mucho.

  Me gusta

 12. Vamos a hacer como Cesar Vidal, que me parece un buen simil para la ocasion:
  1º: Yo no he isultado a nadie.

  2º: No he tachado de “Gilipollez” la postura de nadie, si no la actitud de los politicos, lee bien, no manipules.

  3º: De nada, no volvera a ocurrir… xD 🙂

  Me gusta

 13. @Tetesays Yo voy a hacer como yo mismo, que para eso es mi blog:

  Yo tampoco he insultado a nadie. Decir que es una gilipollez una decisión política que se defiende o apoya en un post, se acerca bastante a decir que es una gilipollez esa postura. Y por otra parte, a no ser que seas un fan de “Los Mundos de Yupi”, empezar así el comentario a un post no es precisamente decir que es inteligente.

  En cuanto a que no vuelvas a entrar aquí, es tu elección. No soy yo el que va bloqueando a la gente cuando no piensan como yo. La ironía o las críticas se deben aguantar de la misma manera que se lanzan.

  Un saludo 🙂

  Me gusta

 14. Doctor Mapache: Ya ves que opinamos distinto, lo cual no es malo. Yo si creo que es un gasto admisible, aunque entiendo tu punto de vista. Creo que es importante que las instituciones del estado reflejen de la mejor manera posible su variedad y riqueza, y creo que esta es una buena manera. En todo caso, muchas gracias por pasarte por aqui y “contextar” 🙂

  Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s